Houston, we had a problem ...with the rudder. Its under control for now.

Our rudder system consists of:

a) fiberglass blade with NASA aqua-dynamic profile

b) plastic case which attaches the blade to the stern of the boat via two metal pins

c) metal frame which attaches the plastic case to either the autopilot or the ropes for hand-steering.

We bought the blade with the plastic case from an innovative Lithuanian company - Dotan - and have been very happy with them so far. We made the metal frames ourselves bases on our design.

What happened was that the upper pin of the plastic case broke off and in addition, the body of the case cracked. Since the rudder system is a critically important part of the boat, we had brought a brand new spare rudder system including blade, plastic case and metal frame.

We quickly replaced the system with the spare and repaired the broken one by:

1) replacing the 4 screws that were attaching the plastic plate of the metal pin to the plastic case of the rudder with 4 bolts with nuts in order to secure the pin more rigidly and

2) inserting 2 metal planks - one on each side between the plastic case and the metal frame - in order to alleviate the problem of the cracked plastic case.

In the meantime, the second rudder system suffered the exact same problem - the upper pin of the plastic case snapped off (this time without breaking) and the body of the second case cracked.

We assume that these two identical incidents happened because of the higher side pressure on the rudder produced by the hand steering system which uses ropes to fix the rudder at a desired angle to the body of the boat. When we used the auto-pilot, it used to quickly move the left or right to keep the boat on course and alleviate that pressure. With hand steering we are making those adjustments less frequently and it seems that the rudder takes more side pressure especially when the boat is turned at a wide angle to the wind and the waves.

Thus, we installed the autopilot again, but given that both rudder cases are cracked, we believe we should try to avoid rowing at wide angles to the wind and the waves in order to reduce the chances of the rudder boxes disintegrating completely. Of course that is not always possible especially in rougher seas as well as when the wind and waves come from different directions.

That would make our navigation from now on somewhat trickier and our track a bit more meandering, but we should do our best to preserve a working rudder for the remaining 1,500 nm (2,777km) of our voyage.


Хюстън, имахме проблеми с руля, но за сега успяхме да го отстраним.

Системата на нашия рул включва:

а) перо от фибростъкло с аква-динамичен NASA профил

б) пластмасова кутия, която прикрепя перото към кърмата на лодката посредством две метални оси

в) метална рамка, която прикрепя пластмасовата кутия към автопилота или въжетата за ръчно управление.

Купихме перото с платмасовата кутия от иновативната Латвийска компания Dotan и до сега бяхме много доволни от тях. Направихме металната рамка сами по наш дизайн.

Това което се случи беше, че горната ос се отчупи и освен това, пластмасовата кутия се напука. Тъй като руля е критично важна част на лодката, бяхме си взели цяла резервна система включваща перо, пластмасова кутия и метална рамка.

Бързо сменихме системата с резервната и поправихме първата като:

1) сменихме 4-те винтчета, които прикрепват пластмасовата плочка на оста към пластмасовата кутия с 4 болта с гайки, които би трябвало да държат остта по-здраво и

2) сложихме 2 метални планки - по една от всяка страна между пластмасовата кутия и металната рамка за да митигираме проблема с напуканата пластмасова кутия.

Междувремвнно, с втория рул се случи същия проблем - горната ос се отскубна (този път без да се счупи) и пластмасовата кутия се напука.

Предполагаме, че двата идентични инцидента бяха причинени от по-голямото странично напрежение върху руля причинено от системата за ръчно управлвние, която използва въжета за да фиксира руля в желан ъгъл спрямо корпуса на лодката. Когато използвахме автопилота, той бързо местеше руля наляво надясно за да поддържа курса на лодката с минимално отклонение и да намалява това напрежение. При ръчното управление ние правим тези настройки по-рядно и вероятно руля поема по-големи странични напрежения особено когато лодката е под голям ъгъл спрямо вятъра и вълните.

Поради това инсталирахме отново автопилота, но имайки в предвид напуканите платмасови кутии, смятаме че ще трябва да избягваме да се движим под голям ъгъл спрямо вятъра и вълните за да намалим шансовете кутиите на руля напълно да се разпаднат. Разбира се това невинаги ще бъде възможно особено в по-бурно море, както и когато вятъра и вълните идват от различи посоки.

Това ще усложни навигацията и ще направи траекторията ни по-криволичеща, но ще трябва да направим максималното за да запазим работещ рул през оставащите около 1,500 морски мили (2,777км) от плаването ни.