During our first night row in 20+knot winds and waves sometimes exceeding 5 meters, Max got thrown off his seat onto the deck by a rogue wave. One oar lock and one pin got twisted as one of the oars dug into the wave. No worries - we replaced them right away and continued rowing. We have more spare oar-locks:)

Therefore, last night when conditions worsened, we played it safe and locked ourselves indoors.


През първото нощно гребане в над 20 възела ветрове и вълни понякога надвишаващи 5 метра Макс беше изхвърлен от седалката си на палубата от една от тях. Ключалката на едно от греблата и карфицата се изкривиха когато греблото се вкопа във вълната. Не се притеснявайте - веднага ги сменихме и продължихме да гребеме. Имаме още резервни ключалки за греблото :)

Така, вчера, когато времето се влоши, решихме да не изпробваме късмета си и се прибрахме в каютата.