If you have read books or watched movies about sailors, you must have noticed that always something gets damaged or broken on their yachts and they are constantly trying to fix this or that. Well, we are no exception 😏.

Two days ago we noticed that the monitors of our two batteries had dropped to about 60%. This was strange, because until then they were always fully charged from the solar panels.

After a full inspection of the electrical system we found that three of the four solar panels were not charging the 12-volt batteries. Max noticed that some of these solar panels had a greenish color around the cable and diode boxes. After opening one of the boxes we saw that the cables had oxidized to almost completely. The panels were manufactured by a reputable Dutch company and we were very disappointed that they had succumbed to the sea moisture.

To our relief, the cable of the only working panel from the side wall of the cabin was intact. We insulated it with plenty of polymer and tomorrow we will move it on top of the cabin, where it should catch more sun.

We currently have the following remaining alternatives for generating electricity:

1) one strong 50 watt solar panel

2) possibly some of the oxidized panels if we manage to fix them(we have almost no hope for that)

3) a small folding solar panel, independent of the boat's electrical system, with which we can charge phones and satellite devices

4) if all of the above fails we can use the YB3 tracker, through which you track our location to exchange short texts with our navigators.

Heads up and let’s press on!


Ако сте чели книги или гледали филми за мореплаватели не може да не ви е направило впечатление, че на техните яхти непрекъснато нещо се поврежда и те все се опитват да поправят това или онова.

Е, и при ние не сме изключение от правилото😏.

Преди два дни забелязахме, че мониторите на двете ни акумулаторни батерии показват, че заряда им е паднал на около 60%. Това беше странно, тъй като до тогава те винаги бяха зарвдени на 80 - 100% от соларните панели.

Направихме пълна проверка на електрическата система с мултицета и установихме, че три от четирите соларни панела на системата генерират напрежение под 12 волта и съответно няма как да зареждат 12- волтовите акумулатори. Макс забеляза, че около кутийките с кабели и диоди на някои от тези соларни панели има зеленикаво оцветяване. След като отворихме една от кутийките видяме, че някои от кабелите са оксидирали до почти пълен разпад. Панелите бяха произведени от реномирана холандска фирма и за нас беше голямо разочарование, че се бяха поддали на морската влага.

Свалихме все още работещия панел от страничната стена на каютата, за да проверим неговите кабели и за наша радост те баха добре. Изолирахме кутията с обилно количество полимер и утре ще преместим панела върху горната част на каютата, където би трябвало да хваща повече слънце.

В момента имаме следните оставщи алтернативи за генериране на електроенергия:

1) здравия 50W соларен панел

2) евентуално някои от оксидираните панели ако успеем да възстановим (не възлагаме почти никакви надежди на това)

3) един малък сгъваем соларвен панел, независим от електрическата система на лодката, с който можем да зареждаме телефоните и сателитните устройства

4) ако всичко по-горе се провали можем да използваме YB3 тракера, чрез който следите нашата локация и разменяме кратки текстове с нашите навигатори.

Горе главата и ръцете на греблата 🙂

Да!За Живот!