The Portuguese man o'war or Physalia is beautiful - it can be seen from afar on the water, as it's like a "sailboat" and floats on the sea surface, driven by winds and currents.

Upon contact with its tentacles, the swimmer receives a severe burn, which causes excruciating pain. Other symptoms of poisoning soon appear - damage to the nervous and circulatory systems, respiratory function, fever and malaise. A person affected by the poison of the Portuguese man o'war can hardly hold above water and often sinks.


Португалски кораб или Physalia е много красива - може да се види отдалеч по водата, тъй като е „платноходка” и плува по морската повърхност, движена от ветрове и течения.

При контакт с пипалата й, плувецът получава тежко изгаряне, което причинява мъчителна болка. Скоро се проявяват и други симптоми на отравяне - увреждане на нервната и кръвоносната системи, респираторна функция, треска и общо неразположение. Човек, засегнат от отровата на физията, трудно може да се задържи над водата и често потъва.

source: https://vk-spy.ru