Feeling emboldened - after rowing 3,000 km (1,600 nautical miles) in 31 days we’ve just passed the halfway point of our voyage across the Atlantic! That is on average 97km a day or more than 100km if you consider that we were on sea anchor three nights due to the heavier weather. It’s aone ocean rowing marathon per rower per day in various weather conditions on a boat which weights over 1,100 kg.

In the past several days we’ve been trying to boost our motivation to keep rowing these endless kilometers by imagining the halfway point to be a peak that a mountaineer climbs before turning around and heading home. We’re hoping the second half to be easier, although we know the way down the mountain is often more treacherous.

So we keep promising to each other to be at least twice more careful till the end.

Hope we’ll see some of the really big fish like the blue whale in the deeper waters that we are approaching.


Чувстваме се възторжени - след като изминахме 3,000 км (1,600 морски мили) за 31 дни, току-що преминахме половината път на пътешествието си през Атлантика! Това са средно 97 км на ден или повече от 100 км, ако считате, че бяхме на морска котва три нощи поради по-тежкото време. Равностойно на по един маратон океанско гребане на гребец на ден в различни климатични условия, с лодка, която тежи над 1,100 кг.

През последните няколко дни се опитваме да засилим мотивацията си да гребем тези безкрайни километри, като си представяме, че средната точка е връх, на който алпинист се изкачва, преди да се обърне и да се отправи към дома. Надяваме се втората половина да е по-лесна, въпреки че знаем, че пътят надолу по планината често е по-коварен.

Затова, си обещаваме да бъдем поне два пъти по-внимателни до края.

Храним надежди, че ще видим някои от наистина големите риби - като синия кит в по-дълбоките води, които наближаваме.

#Да!ЗаЖивот!