Rowing in moonless nights heightens the senses and made us witness a fascinating phenomenon in the darkness – a flying train of Christmas lights

Was it a meteorite or something else?


Гребането в безлунни нощи усилва сетивата и ни направи свидетели на уникално явление в тъмнината – летящ влак от коледни светлини!

Метеорит ли беше или нещо друго?