Just completed 800 nautical miles (~1,500km) - roughly 1/4 of our planed ocean crossing. This gives us hope and confidence that we could make it till the end.


Yesterday we were rowing in 20-22 knot winds and in “washing machine waves” - when we lived in Brazil that’s what our surfer friends called waves that were breaking from all sides. It was fine during the day, although some were landing on the deck every now and then, but during the night, we threw in our parachute-anchor and went inside the cabin.

The night was long and almost sleepless as the waves were bashing the boat from all sides and crashing on deck. We had to keep the hatch closed and it became steaming hot inside.

In the morning we found that the retrieval line, which was attached to the top of the parachute-anchor was disconnected. The pin had fallen off. So once again, we had to bring the para-anchor in by pulling its 80 meter main line with the open parachute. This time in strong winds and 2-3meter waves.

During the night a strong countercurrent pushed us back north 7nm, despite the winds of 22knots coming from the NE. Apparently this countercurrent was the reason we were moving slowly during the day (we were wondering if something had attached itself to the bottom of the boat:)


https://my.yb.tl/neverest and https://neverest.travelmap.net


До тук изминахме 800 морски мили (~ 1500 км) - приблизително 1/4 от нашия планиран преход на океана. Това ни дава надежда и увереност, че бихме могли успешно да стигнем до края.


Вчера гребахме във ветрове от 20-22 възела и във "вълни - перални машини" - когато живяхме в Бразилия, така местните сърфисти наричаха вълни, които прииждат от всички страни. През деня се справяхме, въпреки че от време на време на палубата връхлетяваха вълни, но през нощта хвърлихме парашутната котва и се затворихме в кабината.


Нощта беше дълга и почти безсънна, вълните блъскаха лодката от всички страни и се разбиваха на палубата. Трябваше да държим люка затворен и вътре стана изключително горещо. На сутринта установихме, че линията за извличане на парашутната котва, е откъсната. Щифтът беше изпаднал. И така, отново трябваше да издърпаме 80 метровата основна линия на котвата заедно с отворения парашут. Този път при силни ветрове и 2-3 м вълни.

През същата нощ силно обратно течение ни върна на север около 7морски мили, въпреки ветровете от 15-22възела идващи от североизток. Явно това течение беше причината да се движим по-бавно през деня - чудихме се дали нещо не се е прикрепило към дъното на лодката :)